املاک شبکه ۱

آپارتمان معاصر

 • 16,000تومان/mo
 • 4 تخت
 • 2 سال
 • 1200 متر مربع
ویژه فروشی

آپارتمان جای طراحی

 • 967,000تومان
 • 4 تخت
 • 2 سال
 • 1200 مترمربع
ویژه فروشی

آپارتمان پنت هاوس

 • 876,000تومان
 • 4 تخت
 • 2 سال
 • 1200 متر مربع

آپارتمان خلیج آرامش بخش

 • 2,800تومان/mo
 • 4 تخت
 • 2 سال
 • 1200 متر مربع

آپارتمان کافی در طبقه آخر

 • 456,000تومان
 • 4 تخت
 • 2 سال
 • 1200 متر مربع
ویژه فروشی

آپارتمان بازسازی

 • 540,000تومان
 • 4 تخت
 • 2 سال
 • 1200 متر مربع

املاک شبکه ۲

آپارتمان معاصر

 • 16,000تومان/mo
 • 4 تخت
 • 2 سال
 • 1200 متر مربع
ویژه فروشی

آپارتمان جای طراحی

 • 967,000تومان
 • 4 تخت
 • 2 سال
 • 1200 مترمربع
ویژه فروشی

آپارتمان پنت هاوس

 • 876,000تومان
 • 4 تخت
 • 2 سال
 • 1200 متر مربع

آپارتمان خلیج آرامش بخش

 • 2,800تومان/mo
 • 4 تخت
 • 2 سال
 • 1200 متر مربع

آپارتمان کافی در طبقه آخر

 • 456,000تومان
 • 4 تخت
 • 2 سال
 • 1200 متر مربع
ویژه فروشی

آپارتمان بازسازی

 • 540,000تومان
 • 4 تخت
 • 2 سال
 • 1200 متر مربع

املاک شبکه ۳

آپارتمان معاصر

 • 16,000تومان/mo
 • 4 تخت
 • 2 سال
 • 1200 متر مربع
ویژه فروشی

آپارتمان جای طراحی

 • 967,000تومان
 • 4 تخت
 • 2 سال
 • 1200 مترمربع
ویژه فروشی

آپارتمان پنت هاوس

 • 876,000تومان
 • 4 تخت
 • 2 سال
 • 1200 متر مربع

آپارتمان خلیج آرامش بخش

 • 2,800تومان/mo
 • 4 تخت
 • 2 سال
 • 1200 متر مربع

آپارتمان کافی در طبقه آخر

 • 456,000تومان
 • 4 تخت
 • 2 سال
 • 1200 متر مربع
ویژه فروشی

آپارتمان بازسازی

 • 540,000تومان
 • 4 تخت
 • 2 سال
 • 1200 متر مربع

آپارتمان مدرن

 • 1,790تومان/ماهانه
 • 4 تخت
 • 2 سال
 • 1200 متر مربع

املاک شبکه ۴

آپارتمان معاصر

 • 16,000تومان/mo
 • 4 تخت
 • 2 سال
 • 1200 متر مربع
ویژه فروشی

آپارتمان جای طراحی

 • 967,000تومان
 • 4 تخت
 • 2 سال
 • 1200 مترمربع
ویژه فروشی

آپارتمان پنت هاوس

 • 876,000تومان
 • 4 تخت
 • 2 سال
 • 1200 متر مربع

آپارتمان خلیج آرامش بخش

 • 2,800تومان/mo
 • 4 تخت
 • 2 سال
 • 1200 متر مربع